Hospodárenie

Hospodárenie rok 2019:

Výnosy: Prijaté sponzorské dary + príspevky od fyzických osôb + členské + 2 % dane =

Náklady:

Zostatok k 31. 12. 2019 =

Hospodárenie rok 2019: bude spracované v mesiaci marec, apríl 2020