Zameranie

Materská škola v Limbachu upriamuje výchovu a vzdelávanie na regionálne prvky, zameriava pozornosť na ľudové tradície a zvyky, čím u detí prirodzene a nenásilnou formou podporuje a buduje slovenské povedomie, štátnosť. Našou snahou je viesť deti predškolského veku k všeobecnej citlivosti na kultúrne, ale aj prírodné artefakty. Spolupráca s obcou pri prezentáciách programov, využívanie ľudových prvkov a tradícií pri rôznych príležitostiach počas celého školského roka, nakoľko Obec Limbach má bohatú históriu. Naše zameranie je ovplyvnené vonkajšími podmienkami a kvalitou spolupráce s rôznymi inštitúciami v Obci Limbach.

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

        Východiskom pre tvorbu vlastných cieľov sú ciele uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ciele výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, ciele stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, vychádzajúc z potrieb a záujmov detí, zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a vlastného zamerania školy.

Vlastné ciele:

  • Utvárať predstavy o ľudových zvykoch a tradíciách našej obce, regiónu, podnecovať záujem o regionálne prvky.
  • Podporovať poznanie a hrdosť k obci, v ktorej žijeme.
  • Prehlbovať vzájomné medziľudské vzťahy – zákonný zástupca – rodič (poradenstvom, spoluprácou rodiny a školy organizovaním spoločných podujatí)
  • Rozvíjať komunikačné kompetencie v cudzích jazykoch (prostredníctvom krúžkovej činnosti).
  • Skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť vlastnou autoevalváciou. Pripravovať sa na činnosť,  ktorej súčasťou budú evalvačné otázky smerované na skupinu alebo jednotlivcov. Pri ďalšom plánovaní vychádzať zo záverov evalvácie edukačných aktivít a činností podľa výberu detí.
  • Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie, odlišnosti, zlepšovania postojov voči znevýhodneným skupinám a jednotlivcom.
  • Rozvíjať enviromentálnu výchovu a vzdelávanie, vytvárať správne postoje a správanie detí k životnému prostrediu. Zamerať sa na prevenciu pred znečisťovaním a poškodením životného prostredia, separáciou odpadu v materskej škole.
  • Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať bábku a ľahko ovládateľné nástroje (ľon) Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj. Podnecovať deti k tvorivému sebavyjadrovaniu prostredníctvom rolových hier. Dramatickú hru chápať ako komplex edukačných činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, predstavivosti, fantázie a tvorivosti detí.