Prijimanie detí

Kritériá pre prijatie na predprimárne vzdelávanie:

Prijímame:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzka a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať sa prijíma nasledovne:

  • zohľadňujeme deti, ktoré dovŕšia 3 roky najneskôr k 31. 08 daného kalendárneho roka, pri voľných kapacitách v materskej škole, prijmeme aj dieťa, ktoré dovŕši 3 roky v priebehu školského roka a podľa dátumu narodenia budú zoradené od najstaršieho po najmladšieho,
  • súrodenci už prijatých detí, ktorí budú navštevovať materskú školu ešte v ďalšom školskom roku,
  • deti zamestnancov Obce Limbach,
  • v čase zápisu zohľadňujeme  deti a oboch zákonných zástupcov s trvalým pobytom v Obci Limbach.

 

Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky!

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma rodičmi, riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnom čase nesmie byť v čase podania staršie ako tri pracovné dni). Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Spôsob podania žiadosti:

  • osobne,
  • písomne poštou, na základe vlastnej žiadosti rodiča, ktorá musí obsahovať údaje na  základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo na základe formulára Materskej školy Limbach.

Žiadosti si môžete vyzdvihnúť od 11. 05. 2020 do 15. 05. 2020 v čase od 11, 30h do 12, 00h v budove Materskej školy Vinohradnícka 32, 900 91 Limbach alebo si ju môžete stiahnuť na stránke www.mslimbach.sk .