Priorita MŠ

Vzdelávať a vychovávať deti tak, aby sa z nich rozvinuli všestranne rozvinuté osobnosti. Dôležitosť kladieme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá má byť humánna, tvorivá, atraktívna a progresívna. Významná je aj podpora rodiny – spolupráca, vzájomné vzťahy.

Východiskom pre splnenie zámerov a filozofie našej materskej školy je smerovanie, ktoré vzniká spojením dvoch teórii vzdelávania. Ide o spojenie tvorivo- humanistickej a sociokognitívnej koncepcie výchovy a vzdelávania.

Dieťa – stred pedagogického záujmu:

Ciele:

  • vo výchovno – vzdelávacom procese rozvíjať kľúčové kompetencie detí predškolského veku,
  • vytvoriť podmienky pre rozvoj nadaných detí,
  • vytvoriť podmienky pre vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • vytvoriť prostredie pre rozvoj gramotnosti detí predškolského veku,
  • rozvíjať u detí emocionálnu inteligenciu, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosť iných ľudí – súčasť multikultúrnej výchovy v materskej škole,
  • viesť deti k slovenskému povedomiu, štátnosti a tradíciám,
  • vytvoriť podmienky na krúžkovú činnosť detí pod odborným vedením pedagogických zamestnancov.