Informácie pre rodičov

 ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ  ŠKOLY  Vinohradnícka 32, 900 91 Limbach

VÁŽENÍ RODIČIA,

žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 elektronickou formou. Elektronickú prihlášku nájdete v uvedenom termíne na stránke  www.mslimbach.edupage.org

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.  Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt; ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;  ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami, podpis oboch zákonných zástupcov na originálne vytlačenej elektronickej prihláške, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  (nie staršie ako 3 pracovné dni v čase odovzdania prihlášky) sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia materskej školy.

Spôsob podania žiadosti:

  • elektronická prihláška (www.mslimbach.edupage.org),
  • písomne poštou, na základe vlastnej žiadosti rodiča, ktorá musí obsahovať údaje na  základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo na základe elektronickej prihlášky Materskej školy Limbach.

 

V Limbachu dňa 02. 04. 2020                                                           Mgr. Irena Číková  riaditeľka materskej školy