Rada školy

Rada školy:

Ivana Spustová– predseda RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov,

Simona Nagyová – podpredsedníčka RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov,

Erika Böhmová– člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov,

JUDr. Jana Plšková – člen RŠ, zástupca zriaďovateľa,

Ingrid Sečkárová – člen, zástupca rodičov,

Dorota Straková - člen, zástupca rodičov,

Mgr. Jana Chytilová - člen, zástupca rodičov.

Rada školy pri MŠ Limbach je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v materskej škole.