Zameranie

Materská škola v Limbachu upriamuje výchovu a vzdelávanie na regionálne prvky, zameriava pozornosť na ľudové tradície a zvyky, čím u detí prirodzene a nenásilnou formou podporuje a buduje slovenské povedomie, štátnosť. Našou snahou je viesť deti predškolského veku k všeobecnej citlivosti na kultúrne, ale aj prírodné artefakty. Spolupráca s obcou pri prezentáciách programov, využívanie ľudových prvkov a tradícií pri rôznych príležitostiach počas celého školského roka, nakoľko Obec Limbach má bohatú históriu. Naše zameranie je ovplyvnené vonkajšími podmienkami a kvalitou spolupráce s rôznymi inštitúciami v Obci Limbach.

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

        Východiskom pre tvorbu vlastných cieľov sú ciele uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ciele výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, ciele stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, vychádzajúc z potrieb a záujmov detí, zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a vlastného zamerania školy.

Vlastné ciele:

  • Utvárať predstavy o ľudových zvykoch a tradíciách našej obce, regiónu, podnecovať záujem o regionálne prvky.
  • Podporovať poznanie a hrdosť k obci, v ktorej žijeme.
  • Prehlbovať vzájomné medziľudské vzťahy – zákonný zástupca – rodič (poradenstvom, spoluprácou rodiny a školy organizovaním spoločných podujatí)
  • Rozvíjať komunikačné kompetencie v cudzích jazykoch (prostredníctvom krúžkovej činnosti).