Organizácia dňa

Zákonný zástupca privádza dieťa do 8. 00h / po telefonickom, alebo ústnom dohovore s učiteľkou môže aj neskôr/ - ojedinelé prípady - návšteva lekára a pod. nesmie sa narušiť výchovno-vzdelávacia činnosť.

Po 8. 00h sa uzamykajú vchody materskej školy.

Usporiadanie dňa v materskej škole

Čas schádzania sa všetkých detí materskej školy v spoločnej triede, čas výberu hier, hrových činností, edukačných aktivít v malých skupinách, osobná hygiena pohybové a relaxačné cvičenia.

9. 10h – 9. 40h: osobná hygiena, stravovanie, stolovanie - desiata, osobná hygiena.

Hry, hrové činnosti a edukačné aktivity vo veľkej skupine, v malých skupinách, osobná hygiena, pobyt detí vonku – pohybové aktivity, edukačné aktivity, vychádzka.

11. 45h – 12. 30h: osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - obed, osobná hygiena.

Odpočinok, hry a hrové činnosti, edukačné aktivity v malých skupinách, osobná hygiena.

14. 30h – 15. 00h: stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena.

Hry, hrové činnosti, ukončenie edukačných aktivít v malých skupinách, upratovanie, rozchádzanie sa detí.

Organizácia pri stravovaní

desiata sa podáva o 9. 10h do 9. 40h

obed 11. 45h do 12. 30h

olovrant 14. 30h do 15. 00h