Rada školy

Údaje o rade školy:

Rada školy pri Materskej škole Limbach bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa ...............................................................

Funkčné obdobie začalo dňom 09. 09. 2014 na obdobie 4 rokov.

 

Členovia rady školy:

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za +

1.

Ivana Spustová

Podpredseda

Za pedagogických zamestnancov

2.

Jana Plšková

Člen

Za zriaďovateľa

3.

Dana Mocková

Člen

Za nepedagogických zamestnancov

4.

Dorota Straková

Predseda

Za rodičov

5.

Martina Juríková

Člen

Za rodičov